PŮJČOVNA HAUSBÓTŮ NA ŘECE MORAVĚ A BAŤOVĚ KANÁLE - VESELÍ NAD MORAVOU
Lišta
K řízení není potřeba žádné oprávnění
Přejít na obsah
     
Postup objednávky / Obchodní podmínky
 
V sekci Ceník a rezervacesi vyberete požadované plavidlo a termín.
Dle návodu ve spodní části v sekci „Ceník a rezervace“ zašlete objednávku s vyplněnými údaji.
K zaslání zprávy slouží - Formulář pro objednávky
Objednávku lze provést pomoci formuláře v sekci ceník, kde si vybere  plavidlo a na spodní straně vyplníte formulář, po odeslání objednávky se  Vám ozve náš pracovník, který objednávku potvrdí a zašle Vám zálohovou  fakturu.

 
Uhrazení zálohové částky
 
Rezervační zálohová faktura vám bude zaslána na částku 3 000 Kč  (víkendový pobyt) a 5 000 Kč (týdenní pobyt) se splatností 5 dní.
Po dobu této doby bude vámi vybraný termín rezervován.
Po přijetí zálohové částky Vám bude zaslán email, kde bude potvrzeno přijetí zálohové částky na náš účet.

 
Uhrazení doplatkové částky                                                                       
Na zbylou doplatkovou částku Vám bude zaslána faktura tak, aby úhrada byla provedena nejpozději 60 dnů před zvoleným termínem.
Po  připsání této částky na náš účet Vám bude e-mailem potvrzeno uhrazení i doplatkové částky za pronájem rekreačního plavidla.
Pokud budete požadovat písemné potvrzení o uhrazení zálohové nebo  doplatkové částky, bude Vám na požádání toto potvrzení zasláno poštou.

 
Údaje při platbě převodem na účet
 
Číslo účtu:_______________________obdržíte následně po objednání termínu                                                
Variabilní symbol:____________obdržíte následně po objednání termínu   
Zpráva pro příjemce:____________Vaše Jméno a Příjmení
 
Podmínky pronájmu plavidla:
Na naše plavidla není potřeba žádné oprávnění.

Minimální požadavek na pronájem plavidla jsou dvě osoby starší 18ti let,  z toho jedna osoba musí mít platný občanský průkaz. Doporučejeme i  třetí  osobu, která by měla být starší alespoň 15 ti let, z důvodu  asistence řidičovi plavidla, např. při uvazování lodě, při výpomoci  řidiči v plavební komoře, atd (třetí osoba není podmínkou). Minimálně  dvě osoby by měly být schopné běžného pohybu.
 
Při převzetí hausbótu se vybírá vratná kauce 8 000 Kč.
V případě vrácení nepoškozeného hausbótu vám bude zbylá částka vrácena.
Závěrečný úklid se provádí svépomocí, nebo se odečte 600 Kč z vratné zálohy.

Storno poplatky při zrušení nájemné smlouvy
Nájemce může kdykoliv odstoupit od pronájmu rekreačního plavidla, a  to písemným oznámením pronajímateli nebo zasláním emailové zprávy. Ke  zrušení smlouvy dochází okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení  nebo elektronického převzetí emailové zprávy (bude Vám zaslán email o  převzetí zprávy). Storno poplatky jsou počítány od následujícího dne po  obdržení oznámení o zrušení rezervace.
 
Při odstoupení od nájemné smlouvy o pronájmu rekreačního plavidla je  nájemce povinen a bere na vědomí, že uhradí pronajímateli stornovací  poplatky ve stanovené výši.
 
Podmínky pro vrácení zálohové částky.
Podmínky pro vrácení zálohové částky, v případě zrušení vaší  rezervace více jak 65 kalendářních dnů, kdy ještě není uhrazena  doplatková částka před nástupem na plavidlo, se rezervační záloha vrací  pouze při prodání daného termínu za plnou cenu jinému zákazníkovi, tím  se rozumí, jakmile nový zákazník uhradí zálohovou částku, bude Vám  zálohová částka zaslána zpět na účet, po odečtení manipulačního poplatku  400 Kč, a to do 14 ti dní, o této skutečnosti Vás budeme informovat  emailem.

 
Storno podmínky již po uhrazení i doplatkové částky
 
30 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení  rezervace mezi 60. - 45. dnem včetně, před datem počátku pronájmu.  Minimální částka storno poplatku 3 000 Kč u pobytu (1 až 4 dny), u  pobytu (5 dnů a více) 5 000 Kč
 
50 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 44. - 30. dnem včetně, před datem počátku pronájmu.
60 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 29. - 20. dnem včetně, před datem počátku pronájmu.
70 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 19. - 15. dnem včetně, před datem počátku pronájmu
80 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 14. - 9. dnem včetně, před datem počátku pronájmu
100 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 8. - 0. dnem včetně, před datem počátku pronájmu
Storno poplatky odečte pronajímatel z plateb, uskutečněných nájemcem..
Částka po odečtení stornovacích poplatků, bude vrácena do 14 dnů od oznámení zrušení pronájmu.
V případě, že dojde k nesplavnosti Baťového Kanálu a řeky Moravy během pobytu, tak Vám bude vrácena poměrná část.

   
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platné od 1.1.2024
 
I.   Termín pronájmu a čas nalodění a vylodění
 
1.  Příjezd do půjčovny je od 12 hodin do 14 hodin, posádka po převzetí lodi  zůstává v přístavu a čeká na praktickou jízdu, teoretické školení,  které zahajujeme v 15 hodin, tento čas si půjčovna může změnit.
2.  Při nedodržení času příjezdu se může stát, že již v daný den nebude  s posádkou provedeno školení. Pokud se do tohoto času zpožděná posádka  nedostaví, školení může proběhnout až v druhý den, a to dle personálních  a časových možností půjčovny.
3.  Pronájem hausbótů začíná vždy v mateřském přístavu na adrese Rybáře 412,  Veselí nad Moravou, a to v měsíci květen, září vždy ve čtvrtek a  v měsíci červen, červenec, srpen v pondělí. Půjčovna si vyhrazuje právo  změnit místo nalodění či vylodění, pokud je to nutné z důvodu  nepředvídatelné překážky-zákaz plavby na řece Moravě nebo předpokládaný  vzestup hladiny.
4.  Návrat hausbótů je v mateřském přístavu vždy v neděli v měsíci květen a  září v 16 hodin a v měsíci červen, červenec a srpen v 15 hodin. V tento  čas musí být už plavidlo uklizené a připravené na předání.
5.  Ve výjimečných případech se lze domluvit na dřívějším čase nalodění,  pokud tomu nebrání organizační a časové důvody. Dřívější nalodění je  zpoplatněno paušálním poplatkem 1000 Kč.
6. Jestliže je individuálně domluveno dřívější nalodění, tak se tento domluvený čas stává závazným pro  obě strany a je nutné, aby v tento čas byla posádka připravená k  převzetí lodi a doprovodným úkonům, stejně jako personál půjčovny. Na  takto dohodnutý individuální čas nalodění platí ustanovení v odstavci 1 a  2 tohoto článku.
 
II.   Obsluha a ovládání plavidla
 
Vedení  plavidla půjčovny se povoluje na vymezeném úseku vodní cesty řeka  Morava průplav Otrokovice-Rohatec osobám bez průkazu odborné  způsobilosti po dosažení věku 18 let.
Veškerá plavidla provozovaná půjčovnou mohou být obsluhována pouze plnohodnotnou posádkou.
Plnohodnotnou posádkou se rozumí posádka, jejíž minimálně dva členové jsou schopni plnohodnotně,  samostatně a bezpečně ovládat plavidlo, bez omezení na plavidle  spolupracovat při běžných manévrech jako je kotvení, proplouvání  plavební komorou atd. Minimálně dva členové posádky tedy budou  po povinném zaškolení schopni plnohodnotně, samostatně a bezpečně  ovládat plavidlo, bez omezení na plavidle spolupracovat v situacích,  které to vyžadují a jsou v plavebním provozu běžné (kotvení, proplouvání  plavební komorou atd.) a znají nezbytná ustanovení vyhlášky o plavebním  provozu. Minimálně dva členové posádky tedy musí být schopni se po  plavidle bez obtíží pohybovat, vyskakovat z něj, přitahovat jej za lana,  vyvazovat u mola apod. a tito dva členové posádky nesmí vykazovat  známky opilosti či ovlivnění OPL. Pokud není nájemce schopen zajistit  ovládání plavidla plnohodnotnou posádkou z jakýchkoli důvodů (např.  výrazná fyzická či psychická omezení, chybějící zručnost, ovlivnění  alkoholem) nebude mu umožněno vyplutí z přístavu.
 
Zákaz  vyplout z přístavu se ovšem žádným způsobem nedotýká oprávnění posádky  strávit na plavidle pobyt dle provedené rezervace a uzavřené smlouvy. V  případě zákazu vyplout z přístavu v důsledku nesplnění podmínky  plnohodnotné posádky se nejedná o porušení povinnosti pronajímatele ani o  vadu a nájemce tedy v takovém případě nemá práva z vadného plnění ani  nárok na náhradu škody tímto vzniklé. Nájemci tedy nevzniká nárok na  vrácení zaplaceného nájemného.
 
1.    Skutečnosti, zda je posádka plnohodnotnou posádkou posuzuje pronajímatel.
2.    V  případech, kdy nebude nájemci umožněno vyplout z přístavu (odstavec 2.  tohoto článku) z důvodu chybějící zručnosti či nepochopení principů  ovládání plavidla apod., může posádka využít možnost individuální  kondiční plavby, v rámci které posádka absolvuje 2-3 hodiny trvající  praktický kurz ovládání plavidla, včetně podrobnějšího seznámení s  plavebními předpisy, technikou vedení plavidla, kotvení apod..  Individuální kondiční plavby jsou určené pro minimálně dvoučlennou  plnohodnotnou posádku (viz specifikace „plnohodnotná posádka“ ve výše  uvedeném textu). Cena kondiční plavby je 500 Kč/hod. Termín se dohodne  individuálně dle možností obou stran, zpravidla dojde ke zkrácení doby  pronájmu lodi o dobu individuální kondiční plavby. Absolvování tohoto  nadstandartního školení nezakládá právo na vyplutí lodi z přístavu,  jestliže nebudou splněny podmínky uvedené v odstavci 2. tohoto článku.
3.    Při  nalodění bude každá posádka proškolena v oblasti obsluhy plavidla a  přístrojů na něm, v oblasti vedení plavidla a v oblasti základních  pravidel plavebního provozu. Školení probíhá v českém jazyce. Po  provedeném úvodním školení bude oběma smluvními stranami sepsána nájemní  smlouva, ve které bude rovněž zachycen obsah školení a stav plavidla,  které nájemce dle nájemní smlouvy přebírá k užívání. Z důvodu zaškolení více posádek současně je nezbytné dodržet čas nalodění!
 
III.   Nouzové situace
 
Pokud dojde k nehodě / poškození plavidla, která svými následky ohrožuje posádku na životě, volejte okamžitě Zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155.Potom neodkladně volejte na 603945203 nebo 733722919 a informujte co se stalo a mi zařídíme další postup řešení dané situace.
Pokud dojde k závadě, která neohrožuje život posádky,  ale hrozí riziko kolize neovladatelného plavidla s jinými plavidly či  jinými zařízeními na vodní cestě, volejte nás na telefonním čísle s nepřetržitým provozem 603 945 203 nebo 733 722 919, v případně vážné  situace Hasičský záchranný sbor na telefonním čísle 150 nebo 112.
V  případě, že bude nutný výjezd k plavidlu z důvodu poruchy, která bude  zaviněna klientem /nedostatek paliva, zásahy na plavidle bez povolení  provozovatele, řešení důsledků nehody zaviněné klientem, jako například  nedodržení pokynů při školení atd/ poplatek dle vzdálenosti a závažnosti  poruchy, nejméně však 1500 Kč.
Hlášení škod:
Pokud  dojde k jakékoli škodě na plavidle či jeho vybavení, je posádka povinna  neprodleně kontaktovat osobu na telefonu 603 945 203 nebo 733 722 919 a  škodu nahlásit.
 
 
Omezení a zastavení plavby:
 
Provozovatel pravidelně kontroluje hladinu na vodní cestě.  Nájemce  plavidla je povinen řídit se pokyny provozovatele. Je-li nutné  přerušení plavby, pak nájemce na pokyn provozovatele vyhledá nejbližší  přístav na kanálové časti, kde bezpečně vyváže plavidlo.
 
Plavba, při které je ohrožena bezpečnost pro všechna plavidla je:
 
S ohledem na konstrukci a manévrovatelnost plavidel je plavba všech plavidel půjčovny zastavena již při následujících stavech:
 
 
Průjezd pod mostem v Uherském Ostrohu pokud na světelné tabuli je menší hodnota než 2.35 m
Plavební úsek – říční část horní tok Otrokovice – Uherský Ostroh 100m3/s – odečet Kroměříž
Plavební úsek – říční část dolní tok Uherský Ostroh – Hodonín 120m3/s – odečet Strážnice
Křížení úseku řeky Moravy, respektive plutí z plavební komory 1 Vnorovy do plavební komory 2 Vnorovy a zpět 60m3/s
V tento okamžik nájemce není oprávněn vplouvat nebo proplouvat na dané  úseky. Při porušení tohoto nařízení dochází k porušení zákona a  obchodních podmínek/řádu půjčovny.
 

IV.    Vzájemné vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem
 
1.    Vzájemný  vztah a poměr mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí ustanoveními  občanského zákoníku, které jsou specifikované těmito Všeobecnými  podmínkami.
2.    Konkretizace smlouvy je dále upřesněna elektronickými daňovými doklady, stvrzujícími jednotlivé platby za konkrétní pronájem.
3.    Pronajímatel se při poskytování svých služeb dle své nabídky řídí platným právním řádem České republiky.
4.    Poskytováním služeb se rozumí pobyt na lodi.
5.    Na  každé jednotlivé plavidlo a termín je mezi nájemcem a pronajímatelem  uzavírána samostatná nájemní smlouva. Změna jedné smlouvy, výpověď či  odstoupení od ní v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami tedy nemá  žádný vliv na další smluvní vztahy a nájemní smlouvy uzavřené se stejným  či jiným nájemcem, a to ani v případě, že se jedná o nájem plavidla na  tentýž termín či v téže lokalitě.

V.    Nájemci
 
1.    Pronajímatel  poskytuje objednané a řádně zaplacené služby dle své nabídky všem  nájemcům, kteří splňují podmínky pro bezpečné ovládání plavidel dle  těchto Všeobecných podmínek a zákonem stanovené podmínky pro jejich  vedení.
 
2.    Nájemce musí být starší 18 let.

 
VI.    Vznik smluvních vztahů
 
1.    Smluvní  vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká a nabývá účinnosti momentem  odeslání rezervačního formuláře webových stránek pronajímatele z  elektronické adresy nájemce: pujcovna-hausbotu@seznam.cz ,  z vlastní  emailové adresy nebo telefonem. Po obdržení rezervace je do 48 hodin  nájemci zaslána zálohová faktura rezervace pronájmu plavidla s datem  splatnosti, pokud není uhrazena tato zálohová faktura v daný termín,  rezervace se ruší. Okamžikem připsání platby na účet pronajímatele je  mezi pronajímatelem a nájemcem uzavřena platná rezervace.
2.    Uhrazením  zálohové faktury nájemce stvrzuje, že je seznámen s obchodními  podmínkami, že se seznámil se všemi informacemi zveřejněnými na webových  stránkách www.pujcovna-hausbotu.cz a všechny obchodní a smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.
3.    Potvrzením  rezervace se pronajímatel zavazuje zabezpečit služby v dohodnutém  rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

 
VII.    Nájemné, doplňkové služby, pohonné hmoty a jich úhrada
 
1.    Pronajímatel  má právo na zaplacení doplatkové faktury před poskytnutím služeb dle  obchodních podmínek, a to se splatností 60 dnů předem, tedy ještě před  úvodním proškolením a předáním předmětu nájmu nájemci k užívání a  nájemce je povinen uhradit nájemné předem před čerpáním služeb dle  uzavřené rezervace.
2.    Nájemce je povinen uhradit  pronajímateli zálohu ve výši 3 000 kč u pobytu čtvrtek až neděle a  5 000 Kč u pobytu pondělí až neděle, do 5 pracovních dnů od provedení  rezervace. Uhrazením zálohy se rozumí připsání finanční částky  odpovídající výši zálohy na bankovní účet pronajímatele. Po zaplacení  zálohové platby získává nájemce plnohodnotnou rezervaci pobytu na lodi  na požadovaný termín a počet dní. V případě neuhrazení zálohy v souladu s  těmito Všeobecnými podmínkami, je rezervace automaticky stornována.
3. Doplatek do plné výše nájemného bude hrazen bankovním převodem před naloděním. Minimálně 65  dní před termínem nalodění bude pronajímatelem odeslán e-mail nájemci s  výzvou k platbě a potřebnými platebními údaji. Nájemce je povinen  uhradit doplatek do plné výše nájemného do 5 dnů od zaslání této výzvy k  zaplacení doplatku.
4. Při  rezervaci později než 60 dní před termínem nalodění, je nájemce vyzván k  platbě celé částky, za pronájem rekreačního plavidla, splatnost  uhrazení částky na bankovní účet je do 3 dnů. Po zaplacení platby  získává nájemce plnohodnotnou rezervaci pobytu na lodi na požadovaný  termín a počet dní. V případě neuhrazení nájemného v souladu s těmito  Všeobecnými podmínkami, je rezervace automaticky stornována.
5. Každá rezervace termínu na všech plavidlech musí být uhrazena v plné výši nejpozději 72 hodin před termínem / časem nalodění. Jestliže  tedy dojde k rezervaci lodě na termín, kde je nalodění v kratší lhůtě,  rezervace může být realizována pouze po dohodě s provozovatelem dle jeho  provozních, personálních a organizačních možností a po zaplacení plné  výše ceny za pronájem plavidla.
6. Při nalodění skládá nájemce v hotovosti vratnou kauci ve výši 8 000 Kč.  
7. V  případě, že doplatek do plné výše nájemného / celé nájemné, popř.  vratná kauce nebude uhrazena v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami,  má pronajímatel právo od smlouvy odstoupit a služby nabídnout jinému  subjektu. Odstoupením od smlouvy dle tohoto odstavce se smlouva od  počátku ruší. V případě porušení povinnosti nájemce uhradit doplatek  nájemného či vratnou kauci v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, je  nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši celkového  nájemného dle uzavřené nájemní smlouvy. Pronajímatel  je oprávněn jednostranně započíst část své pohledávky na zaplacení  smluvní pokuty (ve výši zaplacené zálohy na nájemné), popř. celou  pohledávku na zaplacení smluvní pokuty, bylo-li již celé nájemné  uhrazeno.
8. Nájemné zahrnuje základní služby, týkající se pronájmu lodi.
9. Úhrada  pohonných hmot u plavidel je prováděna za skutečně spotřebované palivo  za aktuální cenu na čerpací stanici v místě mateřského přístavu. Je přísně zakázáno používat vlastní palivo benzín natural 95.
10. Částka za spotřebované palivo natural 95 bude odečtena z vratné kauce, při předání plavidla na konci rekreačního pobytu.

 
VIII.   Práva a povinnosti nájemce
 
Nájemce má právo:
 
a)  na dvě parkovací místa pro jedno plavidlo v areálu půjčovny hausbótů
b)  na  jednom plavidle lze přepravovat jednoho psa o maximální váze 25 kg,  případně dva malé psy, u kterých nebude celková váha obou psů převyšovat  25 kg.
c)  požadovat poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb v deklarované kvalitě a rozsahu
d)  požadovat informace o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb
e)  být seznámen s případnými změnami rozsahu služeb, kvality a nájemného bezodkladně
f)   na odstranění vady plavidla ze strany pronajímatele v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami
g)  odstoupit od smlouvy v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami
h)  v  souladu s těmito Všeobecnými podmínkami vyžadovat vrácení zaplaceného  nájemného či jeho části v případě vadného plnění, popř. v případě, kdy  dojde k odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele
i)   na  vrácení složené kauce při skončení nájmu v případě, že nenastanou  skutečnosti specifikované těmito Všeobecnými podmínkami zakládající  právo pronajímatele na jednostranné započtení jeho pohledávky vůči  pohledávce nájemce na vrácení kauce
 
Nájemce se zavazuje:
 
a)    uhradit pronajímateli sjednané nájemné, vratnou kauci a dále náklady na pohonné hmoty, dle těchto Všeobecných podmínek
b)    poskytnout pronajímateli nezbytnou součinnost, která je potřebná k zajištění požadovaných služeb
c)     řídit se těmito Všeobecnými podmínkami, pravidly plavebního provozu, informačními materiály na webových stránkách, které upřesňují konkrétní podmínky pronájmů a zejména ústními pokyny při úvodním zaškolení a během pobytu na lodi, dále pak manuály a instrukcemi,  které jsou k dispozici na každém plavidle. Za porušení pravidel  plavebního provozu, těchto Všeobecných podmínek a pokynů obdržených  během školení odpovídá nájemce, popř. vůdce plavidla, nikoli  pronajímatel. Nedodržením podmínek a pokynů se nájemce vystavuje riziku  ztráty přiměřené části vratné kauce, i riziku nutnosti hradit škody  způsobené nedodržením pokynů provozovatele a jeho provozních podmínek či  zákonných ustanovení, v plné výši
d)    před převzetím plavidla zkontrolovat jeho stav a podepsat nájemní smlouvu
e)    v případě odstoupení od smlouvy oznámit své odstoupení pronajímateli bezodkladně telefonicky  nebo zasláním písemného nebo elektronického oznámení s uvedením  základních údajů, důležitých pro identifikaci smlouvy, od které  odstupuje
f)      jakékoli závady a škody na plavidle neprodleně oznámit pronajímateli
g)    neprovádět na lodi, zejména na přístrojích a zařízeních, včetně motoru, žádné opravy či úpravy bez povolení pronajímatele;  při porušení této povinnosti má pronajímatel právo se domáhat náhrady  škody vzniklé jednáním v rozporu s povinností nájemce dle tohoto  ustanovení, a to ve výši odpovídající skutečným nákladům na obnovení  provozu / funkčnosti plavidla či jeho částí, včetně úhrady ušlého zisku z  důvodu zrušených rezervací
h)    nepoužívat měniče z 12 V na 220 V z důvodu poškození elektroinstalace a baterie plavidla, zákaz používání lednic na 12 V
i)      při  použití prodlužovacího kabelu na 220 V, který je součástí výbavy  plavidla je nutná minimálně 1 osoba starší 18 ti let, která bude  přítomna na plavidle v době použití kabelu, tato osoba musí být náležitě  poučena vůdcem plavidla o používání břehové přípojky
j)      v případě poškození plavidla uhradit pronajímateli vzniklou škodu,  tedy náklady na opravu poškozené části plavidla či náklady na výměnu  poškozené části, jestliže tuto nelze opravit, a veškeré další náklady,  související s opravou plavidla a jsou nezbytné pro další možnost  půjčování plavidla, pronajímatel je v takovém případě oprávněn svou  pohledávku z titulu nároku na náhradu škody (popř. část odpovídající  výši složené kauce) započíst oproti pohledávce nájemce z titulu nároku  na vrácení kauce složené na začátku pobytu
k)     neobsluhovat plavidlo pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek.
l)      vždy přerušit plavbu, pokud se jeví nebezpečnou (zejména vítr o rychlosti 9m/s a vyšší, hrozící silné bouře, snížená viditelnost, povodně, apod.)
m)   že nebude plout, pokud technický stav plavidla neodpovídá bezpečnému plutí, tzn., pokud jsou problémy s motorem, nedostatkem paliva, řízením, chybí lana apod.
n)     že nebude táhnout jiné plavidlo
o)     dodržovat maximální povolený počet osob u všech plavidel max 6+2 osob, mimo plavidlo Tygr
p)     U plavidla Tygr povolen maximální počet osob 4+1, u plavidla povoleno max 120 kg na osobu
 
q)    provést závěrečný úklid a to tak, aby loď mohla být předaná zpět pronajímateli v předávací hodinu čistá a uklizená. U hausbótů lze objednat závěrečný úklid, který  pak provádí pracovníci přístavu. Závěrečný úklid u hausbótů je nutné  dohodnout již při převzetí lodi na začátku pobytu a hradí se ve výši 600  Kč. V případě pobytu psa na palubě je tato částka 1000 Kč.
Pokud  je vráceno provozovateli extrémně znečištěné plavidlo, které vyžaduje  nestandartní úklid, bude účtován mimořádný poplatek za úklid ve výši  1500 Kč. O této skutečnosti rozhoduje provozovatel nebo jeho zástupce.
q)    vrátit plavidlo včas v  dohodnutou hodinu, nejpozději jak je uvedeno v článku I. těchto  Všeobecných podmínek v mateřském přístavu. V případě porušení této  povinnosti má pronajímatel právo na náhradu škody a úhradu  prokazatelných nákladů, které mu s tímto porušením povinnosti ze strany  nájemce vzniknou, minimálně ve výši 1500 Kč.
q)    v  souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a v případech těmito  Všeobecnými podmínkami blíže specifikovaných uhradit pronajímateli  smluvní pokutu; zaplacení jedné smluvní pokuty v souladu s těmito  Všeobecnými podmínkami však nájemce nezbavuje povinnosti uhradit další  smluvní pokuty, které je povinen uhradit v důsledku porušení dalších  povinností, a to za podmínek blíže specifikovaných v těchto Všeobecných  podmínkách.

 
IX.   Práva a povinnosti pronajímatele
 
1.    Pronajímatel  je povinen odevzdat nájemci plavidlo v ujednané době a stavu a  poskytnout nájemci další sjednané služby s tímto spojené ve sjednaném  rozsahu a kvalitě.
2.    Pronajímatel  je povinen pravdivě a řádně informovat nájemce o všech skutečnostech,  týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro pobyt na plavidle v  daném termínu důležité a které jsou pronajímateli známy.
3.    V  případě odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele v souladu s  těmito Všeobecnými podmínkami, je tento pronajímatel povinen vrátit  uhrazené nájemné nájemci v plné výši, a to nejpozději do 15 dnů ode dne  odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy ze strany  pronajímatele však nájemci ani dalším osobám užívajícím plavidlo  nevzniká nárok na náhradu škody ani nákladů, které jim vznikly v  souvislosti s objednaným pobytem na lodi.
4.    Pronajímatel  je oprávněn ve výjimečných případech, kdy není možné poskytnout služby  ze závažných důvodů ve smluveném termínu, rozsahu či kvalitě:
a)    odstoupit  od smlouvy za splnění podmínek stanovených v těchto Všeobecných  podmínkách a vrátit uhrazené nájemné v plné výši nájemci
b)     přesunout termín nalodění po předchozí domluvě s nájemcem a s jeho souhlasem
c)     změnit místo nalodění / vylodění
d)    změnit  plavidlo po předchozí dohodě s nájemcem a s jeho souhlasem (jestliže je  cena za pronájem náhradního plavidla vyšší, než cena pronajatého  plavidla nájemcem, není pronajímatel oprávněn cenový rozdíl po nájemci  požadovat)
5.    V  případě, že dojde k nesplavnosti řeky Moravy v den vyplutí, tím se  rozumí u prodlouženého víkendu pátek a u celého týdne úterý, tak má  nájemce možnost nalodění na plavidlo v přístavu na Baťově kanále a  sečkat na obnovení provozu na řece Moravě, případně lze změnit pobyt na  jiný termín dle volby zákazníka nebo vrácení uhrazené částky.
6.    Pronajímatel  nenese odpovědnost za ztrátu plavebního času vlivem počasí a stavem  vodní cesty či jiných vyšších sil. V případě ztráty plavebního času z  důvodu vyšší moci nájemci nevzniká nárok na vrácení nájemného či jeho  části.
7.    Pronajímatel  či jeho zástupce má právo v případě porušení právních předpisů ČR,  závažného narušování bezpečné a ohleduplné plavby, závažného porušování  pravidel bezpečného kotvení a pobytu v přístavech, přístavištích,  jednání, které je v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami ze strany  nájemce či dalších osob užívajících toto plavidlo, vypovědět uzavřenou  nájemní smlouvu bez výpovědní doby. Nájemce v těchto případech ztrácí  nárok na další sjednané služby v rámci uskutečněného pobytu na lodi, tak  i na služby v budoucnu.
 
V  případě jednání nájemce specifikovaného v tomto odstavci, které je  považováno za porušení jeho povinnosti, je nájemce povinen uhradit  pronajímateli smluvní pokutu ve výši části nájemného odpovídající době  od skončení nájmu na základě výpovědi do původně plánovaného data  skončení nájmu dle uzavřené smlouvy. Pronajímatel je oprávněn svou  pohledávku z titulu smluvní pokuty jednostranně započíst oproti  pohledávce nájemce na vrácení nájemného odpovídající době od skončení  nájmu na základě výpovědi do původně plánovaného data skončení nájmu dle  uzavřené smlouvy. Tato smluvní pokuta se nedotýká práva pronajímatele  domáhat se náhrady škody vzniklé jednáním nájemce specifikovaného v  tomto odstavci, a to ve výši přesahující výši sjednané smluvní pokuty  dle tohoto odstavce. V případě vypovězení smlouvy dle tohoto ustanovení  nájemci ani dalším osobám užívajícím plavidlo společně s nájemcem  nevzniká nárok na náhradu nákladů či škody tímto vzniklé.
 
8.    Pronajímatel  neodpovídá za škody, které vznikly nájemci či dalším osobám užívajícím  plavidlo společně s nájemcem ztrátou zavazadel či osobních věcí na  plavidle, jakožto neodpovídá za újmy nájemce či dalších osob užívajících  plavidlo společně s nájemcem způsobené sobě nebo třetím osobám na  pronajatém plavidle, pokud nebyly nájemci či dalším osobám užívajícím  plavidlo společně s nájemcem způsobeny porušením povinnosti  pronajímatele.
 
9.    Pokud  nájemce z jakéhokoliv důvodu nepřevezme plavidlo ve stanovený čas bez  předchozího oznámení, a to ani v dodatečné lhůtě dvou hodin od sjednané  doby nalodění, má pronajímatel právo od smlouvy odstoupit. Odstoupením  od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pokud nájemce nepřevezme plavidlo  ani v dodatečné lhůtě dvou hodin od sjednané doby nalodění, což je  považováno za porušení povinnosti nájemce, je povinen uhradit  pronajímateli smluvní pokutu ve výši celkového nájemného dle uzavřené  nájemní smlouvy. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst svou  pohledávku na zaplacení smluvní pokuty oproti pohledávce nájemce na  vrácení uhrazeného nájemného.
 
10.  Pronajímatel  má právo odstoupit od smlouvy ve výjimečných nepředvídaných a na vůli  pronajímatele nezávislých případech, kdy není schopen poskytnout služby  ve sjednaném rozsahu či kvalitě, nebo pokud je důvodné podezření, že by  mohlo dojít během pobytu na lodi ke škodám na plavidle, cizích  plavidlech, jiných zařízeních nebo by mohlo být ohroženo zdraví a život  posádek. V tomto případě se smlouva od počátku ruší a pronajímatel je  povinen vrátit uhrazenou část nájemného do 15 dnů na účet nájemce.

 
X.    Zrušení smlouvy ze strany nájemce a storno poplatky
 
1.    Nájemce  může kdykoliv odstoupit od pronájmu rekreačního plavidla, a to písemným  oznámením pronajímateli nebo zasláním emailové zprávy. Ke zrušení  smlouvy dochází okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení nebo  elektronického převzetí emailové zprávy (bude Vám zaslán email o  převzetí zprávy). Storno poplatky jsou počítány od následujícího dne po  obdržení oznámení o zrušení rezervace.
 
2.    Při  odstoupení od pronájmu rekreačního plavidla je nájemce povinen a bere  na vědomí, že uhradí pronajímateli stornovací poplatky ve stanovené  výši.

Podmínky pro vrácení zálohové částky, v případě zrušení vaší  rezervace více jak 65 kalendářních dnů, kdy ještě není uhrazena  doplatková částka před nástupem na plavidlo, se rezervační záloha vrací  pouze při prodání daného termínu za plnou cenu jinému zákazníkovi, tím  se rozumí, jakmile nový zákazník uhradí zálohovou částku, bude Vám  zálohová částka zaslána zpět na účet, po odečtení manipulačního poplatku  400 Kč, a to do 14 ti dní, o této skutečnosti Vás budeme informovat  emailem.

 
 
Storno podmínky již po uhrazení i doplatkové částky
 
a)    30  % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 60. -  45. dnem včetně, před datem počátku pronájmu. Minimální částka storno  poplatku 3 000 Kč u pobytu (1 až 4 dny), u pobytu (5 dnů a více) 5 000  Kč
 
b)    50 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 44. - 30. dnem včetně, před datem počátku pronájmu.
 
c)     60 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 29. - 20. dnem včetně, před datem počátku pronájmu.
 
d)    70 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 19. - 15. dnem včetně, před datem počátku pronájmu
 
e)    80 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 14. - 9. dnem včetně, před datem počátku pronájmu
 
f)      100 % z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení rezervace mezi 8. - 0. dnem včetně, před datem počátku pronájmu
 
 
3.    Storno poplatky odečte pronajímatel z plateb, uskutečněných nájemcem.
 
4.    Tyto podmínky neplatí, navrhne-li jedna strana alternativu akceptovatelnou pro strany obě.
 
5.    V  případě zásahu živlů, jako jsou povodně, nepříznivá hladina vody  znemožňující plavbu po celém plavebním úseku, vichřice, apod., v  důsledku kterých již před samotným naloděním bude zřejmé, že pobyt dle  uzavřené nájemní smlouvy není možné uskutečnit, se pronajímatel s  nájemcem může dohodnout na jiném termínu pronájmu, popř. může umožnit  nájemci od smlouvy odstoupit za zmírněných podmínek. Pouze nepříznivé  klimatické podmínky či nesplavnost určité části plavební cesty však  nejsou ze strany nájemce důvodem k odstoupení od smlouvy ani k jejímu  vypovězení.
 
XI.   Reklamační řád
 
1.    V  případě, že plavidlo je vadné a rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb  je nižší, než byla předem dohodnuta (dále jen „vada“), je nájemce  povinen tyto skutečnosti neprodleně oznámit pronajímateli tak, aby mohly  být případné vady co nejdříve odstraněny.
2.    Práva z vadného plnění je nájemce povinen u pronajímatele uplatnit ihned, kdy vadu zjistil.
3.    Práva z vadného plnění nájemci nenáleží, pokud nájemce vadu sám způsobil či vznikla v důsledku porušení povinnosti nájemce.
4.    Provozovatel neručí za úroveň cizích služeb.
5.    O vadu se nejedná a práva z vadného plnění nájemce nemá v případě následujících skutečností:
 
•       změna výchozího (cílového) přístavu
•       škody na majetku nájemce (pokud nejsou způsobeny zaviněním provozovatele)
•       změny provozních dob plavebních komor či přístavů
•       omezení plavby vzniklé nepřízní počasí či operativními vyhláškami Státní plavební správy apod.
•       předmětem reklamace rovněž nemůže být délka trvání předávky plavidla
•       předmětem  reklamací nemohou být případné drobné odchylky lodě od katalogového  vyobrazení či závady na eventuální nadstandardní výbavě plavidla, která  je umístěna na lodi navíc, není uvedená v popisech lodě ani není jiným  způsobem předem inzerovaná
 
XII.    Zvláštní ustanovení
 
Pronajímatel  zpracovává osobní údaje svých zákazníků za účelem uzavření nájemní  smlouvy a za účelem splnění zákonných podmínek pro provozování půjčovny.  K tomuto účelu jsou zpracovávány osobní údaje objednavatele v nezbytném  minimálním rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, číslo OP,  bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu.
 
Při  zpracovávání osobních údajů zákazníka je pronajímatel povinen dbát na  to, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na  zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným  zasahováním do jeho soukromého a osobního života a učinit opatření, aby  nemohla být osobní data zneužita.
 
XIII.    Závěrečná ustanovení
 
Tyto  Všeobecné smluvní podmínky půjčovny vstoupily v platnost dne 1. ledna  2024 a vztahují se na veškeré pronájmy plavidel od Půjčovna hausbótů na  řece Moravě a Baťově kanále. Eventuální neplatnost či odchylka od  jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost obchodních  podmínek.
 
Základní informace o půjčovně
Název půjčovny: Půjčovna hausbótů na řece Moravě a Baťově kanále

Provozovatelé:

Roman Súkup

Rybáře 412
Veselí nad Moravou
IČ: 02608073

Karolína Súkupová
Rýbáře 412
Veselí nad moravou
IČ: 06245498
Najdete nás také na Facebooku i na Youtube
- Adresa naší půjčovny:
- Místo pro převzetí plavidla:
Rybáře 412
Veselí nad Moravou, 698 01

Návrat na obsah